J
I
K
A
B
28 خرداد 1398 16:19:14
با راه‌اندازي سامانه جامع مديريت تضامين دولت، امكان رصد و پايش تعهدات دولت به‌ويژه در بخش بانكي براي دولت فراهم مي‌شود
اشاره: مطابق ماده (5) مصوبه هيأت وزيران موضوع آيين‌نامه اجرايي بند «ت» ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه، «سامانه جامع مديريت تضامين دولت» توسط سازمان برنامه و بودجه كشور ايجاد شده و بايد براي صدور هر گونه تضميني كه به عهده دولت جمهوري اسلامي ايران است، ‌فرايندهاي كاري از طريق اين سامانه انجام شود. از مزاياي ايجاد اين سامانه مي‌توان به مدون‌كردن تمام فرايند‌ها، كنترل سقف تضامين، جلوگيري از انباشت بدهي‌هاي دولت به ويژه‌ به بانك‌ها و امكان پيگيري انجام تعهدات دستگاه‌هاي اجرايي را كه سازمان برنامه و بودجه كشور به نيابت از دولت ضمانت آنها را انجام داده است و همچنين ارتباط با اخذ مجوزهاي برخط از ساير سامانه‌ها از قبيل سامانه شوراي اقتصاد، سامانه سماد وزارت امور اقتصادي و داريي و‌ استعلام وضعيت تسهيلات از سامانه بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران اشاره كرد. در ارتباط با راه‌اندازي سامانه جامع مديريت تضامين دولت كه از اهداف مهم آن ساماندهي تضامين دولت در بخش‌هاي مختلف از جمله منابع و تسهيلات براي اجراي طرح‌هاي عمراني، خريد تضميني محصولات كشاورزي و ... است با مژگان خانلو، رئيس امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور گفت‌وگو كرده‌ايم كه در ادامه مي‌خوانيد:
مبناي قانوني ايجاد سامانه جامع مديريت تضامين دولت را به اختصار توضيح دهيد؟
طبق ماده (5) مصوبه هيأت وزيران موضوع آيين‌نامه اجرايي بند «ت» ماده (8) قانون برنامه ششم توسعه، «سامانه جامع مديريت تضامين دولت» توسط سازمان برنامه و بودجه كشور ايجاد شده و بايد براي صدور هر گونه تضاميني كه به عهده دولت جمهوري اسلامي ايران است از جمله؛ تضامين بابت اخذ تسهيلات داخلي و خارجي، تضامين بابت انتشار انواع اوراق مالي اسلامي، تضامين دولت به بخش خصوصي بابت طرح هاي مشاركت عمومي-خصوصي و ساير تضامين بر عهده دولت مبتني بر قوانين و مقررات، فرايندهاي كاري از طريق اين سامانه انجام شود.
به همين دليل از اين پس، صدور هر گونه تضامين توسط سازمان برنامه و بودجه كشور خارج از گردش كار در سامانه يادشده امكان‌پذير نخواهد بود و به استناد بند «س» تبصره (5) قانون بودجه سال 1398 كل كشور نيز ايجاد طلب جديد از دولت در صورتي مجاز خواهد بود كه از قبل تعهد و تضمين آن با مبناي قانوني توسط سازمان برنامه و بودجه كشور صادر شده باشد؛ بنابراين در صورتي كه هر مرجع ديگري به غير از سازمان برنامه و بودجه كشور نسبت به صدور تضامين اقدام كنند، فاقد وجاهت قانوني است.
يكي از اهداف بهره‌ برداري از سامانه جامع مديريت تضامين دولت، ايجاد پايگاه اطلاعاتي جامع از تضامين صادر شده است،‌ فرايند انجام كار در اين سامانه چگونه است و براي صدور تضامين چه مراحلي بايد طي شود؟
حصول اطمينان از عدم افزايش سقف بدهي‌هاي دولت و شركت‌هاي دولتي نسبت به شاخص مندرج در قانون برنامه ششم توسعه كشور، به ‌نحوي‌كه ايجاد هرگونه تعهد جديد توسط دستگاه‌هاي اجرايي صرفاً با اخذ تأييديه و در سقف مجاز امكان‌پذير باشد،‌ از اهداف اين سامانه است. بايد يادآوري كنم،‌ ايجاد تعهد جديد بدون اخذ مجوز از سامانه يادشده ممنوع است و تمام تضامين صادره بر عهده دولت بايد در سامانه يادشده، درج شود. در واقع،‌ با بهره‌برداري از اين سامانه انتظار مي‌رود بانك اطلاعاتي جامعي از تمام تضامين صادره به عهده دولت قابل دسترس باشد كه امكان تصميم‌گيري صحيح دولت براي حمايت در بخش‌هاي مختلف از جمله خريد تضميني محصولات كشاورزي، تضمين تسهيلات مرتبط با طرح‌هاي عمراني كشور و ساير موارد را فراهم مي‌سازد.
در خصوص فرايند كلي گردش كار سامانه براي صدور تضامين هم به طور خلاصه بايد بگويم كه اين مراحل شامل: ارسال درخواست صدور تضمين از سوي دستگاه اجرايي،‌ بررسي و تاييد درخواست توسط امور بخشي مربوطه با تعيين بار مالي،‌ بررسي و تاييد درخواست توسط معاونت بخشي مربوطه،‌ بررسي و تاييد درخواست توسط امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع،‌ و امور تلفيق و هماهنگي برنامه و بودجه، تاييد معاونت اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه ،‌ تاييد رييس سازمان برنامه و بودجه كشور،‌ صدور تضمين از طريق سامانه و اقدامات پس از صدور تضمين، مي‌شود اين نكته را هم بايد عنوان كنم كه اخذ تاييديه در تمام مراحل برحسب مورد الزامي است.
براي ثبت اطلاعات در سامانه جامع مديريت تضامين دولت كه توسط امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع سازمان برنامه و بودجه كشور طراحي شده است،‌ كاربران دستگاه‌هاي اجرايي بايد چه اقدام‌هايي را انجام دهند؟ 
سامانه جامع مديريت تضامين داراي سه بخش اصلي تضمين بار مالي ناشي از اعطاي تسهيلات، تضمين بار مالي ناشي از انتشار انواع اوراق مالي اسلامي و ساير تضامين برعهده دولت است كه در مرحله اول قسمت تسهيلات سامانه به بهره‌برداري رسيده است و دستگاه‌هاي اجرايي در نخستين اقدام بعد از ورود به سامانه،‌ نسبت به ثبت درخواست دريافت تسهيلات ( مشخص كردن نوع تسهيلات؛ ريالي و ارزي) اقدام مي‌كنند و پس از آن نوع طرح تعيين مي‌شود كه شامل طرح‌هاي انتفاعي و غيرانتفاعي مي‌شود. مرحله بعد،‌ ارائه جزئيات درخواست تسهيلات بوده كه تعيين مضمون‌عنه‌( شخص حقيقي يا حقوقي‌كه مديون اصلي است) را دربر مي‌گيرد كه اين قسمت به سه حالت دستگاه متقاضي،‌ دستگاه خصوصي غيردولتي و اشخاص حقيقي تقسيم مي‌شود.
در ادامه،‌ كاربران بايد به درج اطلاعات مربوط به بانك ذي‌نفع يعني بانكي كه تضمين‌نامه به نفع آن صادر مي‌شود و ارائه مشخصات طرح،‌ مستندات و مجوزها اقدام كنند.    
آيا اين سامانه مي‌تواند در جلوگيري از از انباشته شدن بدهي دولت به خصوص به بانك‌ها تاثيرگذار باشد؟    
امور پايش تعهدات دولت و تجهيز منابع ماموريت‌هايي را در حوزه مديريت صحيح تعهدات دولت بر عهده دارد كه اين ماموريت‌ها را مي‌توانيم بصورت خلاصه در بخش‌هاي زير طبقه‌بندي كنيم:
-بررسي، شفاف‌سازي و پايش تعهدات و مطالبات دولت.
-طراحي، راه اندازي و اجراي سامانه كنترل بدهي‌ها و تعهدات عمومي دولت در سطح ملي به‌منظور حصول اطمينان از كنترل بدهي‌هاي دولت.
- بررسي، اعلام نظر و صدور تضامين بدهي ها و تعهدات داخلي و خارجي دولت.
- مديريت انتشار انواع اوراق مالي اسلامي و رصد بازپرداخت به موقع تعهدات در خصوص اصل و سود اوراق منتشره و انجام هماهنگي و اقدامات لازم در راستاي استفاده دستگاه‌هاي اجرايي از اوراق مالي اسلامي.
- هماهنگي با وزارت امور اقتصادي و دارايي در خصوص انتشار اوراق مالي اسلامي بر اساس ضوابط قانوني.
همانگونه كه مي‌دانيد بخش قابل توجهي از تعهدات دولت را تعهدات ناشي از تضامين دولت تشكيل داده‌اند. سامانه تضامين تلاش مي‌كند با مدون كردن تمام  فرايندها و همچنين كنترل سقف تضامين و رصد بازپرداخت به موقع تعهدات ناشي از ارايه پس از صدور، از انباشت بدهي هاي دولت بويژه به بانك‌ها جلوگيري بعمل آورده و امكان پيگيري انجام تعهدات دستگاه هاي اجرايي را كه سازمان به نيابت از دولت ضمانت آنها را انجام داده، فراهم كرده و موجب آگاه‌سازي سازمان در برنامه‌ريزي صحيح جهت مديريت ديون دولت و ايجاد تعهدات جديد مي‌شود. 
همچنين پيش‌بيني صحيح اعتبار رديف‌هاي بودجه‌اي براي سنوات آتي از قبيل بازپرداخت اصل و سود اوراق، تعهدات بين‌المللي و بازپرداخت تعهدات به سيستم بانكي و ميزان قابل انتشار انواع اوراق مالي اسلامي در سنوات آتي با توجه به ظرفيت‌هاي مالي موجود در كشور از قابليت هاي سامانه استفاده خواهد شد. درخصوص مزاياي ديگر اين سامانه بايد گفت كه با بهره‌گيري از سامانه مديريت تضامين، امكان مديريت تعهدات ارزي دولت در حوزه تضامين براي دولت فراهم مي‌شود و در نهايت اينكه اين سامانه با استفاده از ظرفيت‌هاي موجود، وضعيت اعتباري متقاضيان صدور تضمين را پيش از صدور تضمين مورد ارزيابي قرار داده و در بررسي خود ترتيب اثر مي‌دهد.
در اين سامانه وضعيت اعتباري متقاضيان مورد ارزيابي قرار مي‌گيرد. نحوه اين ارزيابي و اقدام‌هايي كه در سامانه انجام مي‌گيرد، چگونه است؟
وضعيت اعتباري شخص بيانگر اهليت اعتباري و تمايل به بازپرداخت اقساط تسهيلات دريافتي توسط شخص و به طور كلي رفتار بازپرداختي وي بوده و با استفاده از سابقه گذشته رفتار اعتباري مشتري به تعيين رفتار احتمالي او در آينده مي پردازد. به عبارتي با نگاهي اجمالي به نمره اعتباري شخص ميتوان وضعيت اعتباري وي را مشخص كرد.
پيش از اين در سازمان، بررسي اعتباري متقاضي (حقيقي و حقوقي) به صورت مشخص وجود نداشت. با بررسي‌هايي كه صورت ‌گرفت و نيازي كه به اين موضوع در فرايند بررسي درخواست متقاضي احساس ‌شد، اقداماتي انجام گرفت كه يكي از اين اقدامات استفاده از ظرفيت شركت رتبه‌بندي اعتباري ايران جهت استفاده از گزارش‌هاي اعتباري متقاضي شركت يادشده است. سازمان برنامه و بودجه كشور با شركت رتبه‌بندي اعتباري ايران در حال انعقاد قراردادي است كه به موجب اين قرارداد، سامانه مي‌تواند از گزارش‌هاي اعتباري موجود استفاده و نسبت به سوابق و وضعيت فعلي افراد متقاضي، آگاهي كسب كند. همچنين سازمان با همكاري بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در تلاش است تا دسترسي سامانه تضامين را به اطلاعات تسهيلات و تعهدات تضمين‌شده دولت از طريق سامانه‌هاي آن  بانك فراهم كند. 

نحوه تبادل اطلاعات سامانه جامع مديريت تضامين دولت با ساير سامانه‌ها در سطح سازمان و كشور به چه صورت بوده و به طور كلي نقش اين سامانه براي كاهش اقدامات موازي در دستگاه‌هاي اجرايي از منظر پنجره واحد خدمات الكترونيك چيست؟
 در طراحي سامانه توسط اين سازمان تلاش  شد كه تمام استعلامات لازم از قبيل نحوه ثبت اطلاعات بدهي در سامانه سماد وزارت امور اقتصادي، وضعيت اعتباري متقاضي، وضعيت اعتبار طرح تملك دارايي، مجوز شوراي اقتصاد و ساير موارد مشابه بدون نيازبه ورود اطلاعات مجدد توسط متقاضي از سامانه‌هاي موجود در سطح سازمان برنامه يا ساير دستگاه‌هاي اجرايي بصورت برخط استعلام شود و در حقيقت ما بدنبال ايجاد يك پنجره واحد براي ثبت درخواست متقاضيان بوده‌ايم و تلاش كرديم كه تا حد امكان از انجام امور موازي جلوگيري شود. به همين منظور سازمان برنامه و بودجه كشور در تلاش است به منظور تكميل پايگاه اطلاعات لازم با همكاري دستگاه‌هاي اجرايي از جمله وزارت امور اقتصاد و دارايي در قالب سامانه سماد و سامانه اوراق دولت كه به تازگي توسط وزارت يادشده در حال طراحي و اجرايي شدن است و  همچنين بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران در قالب سامانه تسهيلات و تعهدات(سمات) اقدامات لازم را انجام دهد. در سطح داخلي سازمان نيز هماهنگي‌هاي لازم در خصوص اخذ استعلام از مصوبات شوراي اقتصاد و سامانه جامع بودجه انجام شده است. در نهايت لازم به ذكر است كه تمام اقدامات و سوابق ثبت شده دستگاه‌هاي اجرايي در سامانه تضامين كمك مي‌كند تا تصويري شفاف از عملكرد دستگاه‌ها داشته باشد و وضعيت آنها را در تصميمات سازمان لحاظ كند.
سامانه جامع تضامين دولت چه نوآوري و دستاورد‌هايي را در زمينه مديريت تضامين دولت به همراه داشته است؟
تمام مواردي كه پيش از اين بيان شد به نوعي دستاوردهايي بودند كه تلاش شده در سامانه جامع مديريت تضامين دولت ارائه شود. اما اگر بخواهيم به صورت خلاصه به نوآوري‌هاي سامانه تضامين اشاره كنيم، براي نمونه مي‌توان اين موارد را مطرح كرد:
-سيستمي كردن تمام فرايندهاي مرتبط با مديريت تضامين دولت اعم از درخواست، بررسي درخواست تضمين، صدور تضمين، ابلاغ و اطلاع‌رساني تضامين صادر شده به ذينفع‌ و متقاضي تضمين، اصلاح تضمين و درخواست مطالبه وجه توسط ذينفع تضمين.
-ايجاد پايگاه اطلاعاتي جامع از تضامين صادر شده به منظور تسهيل در مديريت تضامين دولت.
-بررسي وضعيت اعتباري متقاضي در زمان بررسي درخواست با استفاده از اطلاعات سوابق متقاضي.
-امكان رصد اطلاعات مرتبط با تضمين پس از صدور آن نظير وضعيت تسهيلات و وضعيت اوراق مالي اسلامي منتشره جهت مديريت و پايش وضعيت آن.
-تهيه فرم‌هاي استاندارد براي همه تضامين دولت كه موجب مي‌شود بسياري از پارامترهاي لازم و ضروري كه بايد در متن تضمين نامه وجود داشته باشند به دلايل مختلف از قلم نيفتاده و در متن تضمين‌نامه درج شوند.
-دسترسي سيستمي به مجوزهاي مورد نياز حسب مورد، نظير مصوبات شوراي اقتصاد.

چگونه مي‌توان به سامانه جامع مديريت تضامين دسترسي پيدا كرد؟
سامانه جامع مديريت تضامين دولت از طريق وبسايت سازمان برنامه و بودجه قابل دسترسي بوده و تمام اشخاصي كه به موجب قانون و مقررات سازمان مكلف است به نمايندگي از دولت به درخواست آنها تضمين صادر كند، با همراه داشتن نام كاربري و گذرواژه دريافت شده، به سامانه مراجعه كرده و درخواست خود را مطابق با راهنماي سامانه (كه در سامانه موجود است) تكميل و ارسال كنند. همچنين افراد مي‌توانند با استفاده از آدرس https://tazamin.mporg.ir به صورت مستقيم به صفحه اصلي سامانه مراجعه نمايند.

دسترسي سريع
ارتباط با ما

نشاني : تهران، ميدان بهارستان، خيابان صفي عليشاه، سازمان برنامه و بودجه كشور
كد پستي : 1149943141
تلفنخانه مركزي : 33271
Email : dabir@mporg.ir

پيام رسان سروش : 
@pborg_ir
واحدهاي وابسته

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.

Powered by Tetis PORTAL