شما مجوز مشاهده این ایتم را ندارید
نوع: MasterPage, نام: MasterPage سلامت, شناسه : 57cf4e86-4404-4782-9612-924a4eb02a06

اخبار امور سلامت و رفاه اجتماعي
27 آبان 1397 12:6:13
ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺎ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي اﺟﺮاﻳﻲ ذﻳﺮﺑﻂ اﻣﻮر ﺳﻼﻣﺖ و رﻓﺎه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻻﻳﺤﻪ ﺑﻮدﺟﻪ ﺳﺎل 1398 كل كشور
Powered by Tetis PORTAL