معرفي و اهداف جشنواره شهيد رجايي


معرفي جشنواره:

شوراي‌ عالي‌ اداري‌ در جلسه‌ مورخ‌ 1375/5/23، بنا به‌ پيشنهاد سازمان‌ اداري‌ و استخدامي‌ كشور و به‌‏ منظور "شناسايي‌ و تقدير از كارمندان‌ نمونه‌ كه‌ با برخورداري‌ از وجدان‌ كاري‌ عميق‌ و رعايت‌ انضباط‌ اجتماعي‌ و با تلاش‌ چشم‏گير و سخت‌كوشي‌ فوق‌العاده‌" منشاء خدمات‌ مفيد و ارزنده‌ براي‌ دستگاه‌هاي‌ خود و جامعه‌ اداري‌ بوده اند، «طرح‌ انتخاب‌ كارمندان‌ نمونه‌ دولت‌» را با توجه‌ به‌ اهداف‌ از پيش تعيين شده با شماره ۷۰۴۷/دش/۱ مورخ 1375/7/2 تصويب‌ نمود و با ابلاغ بخشنامه و دستورالعمل هاي مربوطه به تمامي دستگاه‌هاي اجرايي، اقدامات لازم در اين خصوص عملياتي گرديد. اين دوره از سال ۱۳۷۷ شروع شده و تا سال ۱۳۸۲ ادامه داشت. شايان ذكر است به استناد مصوبه ستاد مركزي جشنواره شهيد رجايي و با هدف ترويج و اشاعه موضوع ارزيابي با رويكرد فرهنگ‌سازي، دستگاه‌ها در ۴ سطح "سازمان‌ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي وابسته و نهادهاي عمومي غيردولتي (سطح يك)، معاونت‌هاي ستادي وزارتخانه‌ها، سازمان‌هاي مستقل، نهادها (سطح دو)، واحدهاي استاني(سطح سه) و واحدهاي شهرستاني (سطح چهار) در ۸ محور و ۲۴ شاخص" مورد ارزيابي قرار گرفته و دستگاه‌هاي منتخب، در مراسم جشنواره شهيد رجايي با اهداي لوح و تشويق مادي مورد تقدير قرار مي‌گرفتند.

در سال ۱۳۸۱ و به استناد اصل يكصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، با تصويب و ابلاغ آيين‌نامه ارزيابي عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي كشور بر اساس "موضوع مصوبه شماره ۴۴۶۴۲/ت۲۷۷۰۱ هـ تاريخ 28/10/1381 هيأت وزيران" انتخاب دستگاه­هاي‌ نمونه علاوه بر سطح ملي، انتخاب دستگاه نمونه در "سطح استاني" نيز به جشنواره شهيد رجايي اضافه شد. دستگاه هاي منتخب در سطوح ذكر شده همه ساله بر اساس دستورالعمل‌ها و بخش‌نامه‌هاي اجرايي مورد تشويق قرار گرفته اند.

در ادامه با مطرح شدن ماده ۱۴۲ قانون برنامه چهارم توسعه و فصل يازدهم قانون مديريت خدمات كشوري "ارزيابي عملكرد و برگزاري جشنواره شهيد رجايي" اهميت دوچنداني پيدا نموده و تبديل به يكي از مباحث قابل توجه در نظام مديريت عملكرد شده است. بدين صورت كه از سال ۱۳۸۷ و مطابق با ابلاغ قانون مديريت خدمات كشور، تدوين آيين­نامه­ها و دستورالعمل­هاي اجرايي فصل ۱۱ (مواد ۸۱ و ۸۲) صورت گرفته و ابلاغ گرديده است و در حال حاضر نيز ادامه دارد. در واقع در اين دوره، مديريت عملكرد جايگزين ارزيابي عملكرد شده­است و نحوه انتخاب كارمندان نمونه نيز تغيير يافته است. بدين صورت كه پس از انتخاب دستگاه و يا واحد نمونه در محور يا موضوع خاص، آن دستگاه يا واحد برگزيده، يك تيم كاري فعال در همان موضوع خاص را به عنوان مدير يا كارمند نمونه معرفي مي­كند تا در جشنواره مورد تقدير قرار گيرد. لازم به ذكر است كه در دولت يازدهم، جشنواره شهيد رجايي در سال اول و سوم در سطح كشوري برگزار شده است و در اكثر استان­ها و دستگاه­هاي اجرايي نيز همه ساله اين جشنواره برگزار مي گردد.

در جشنواره شهيد رجايي سال 1399 دستگاه­هاي برتر به استناد بخشنامه شماره 50033 تاريخ 1399/2/10 بصورت زير انتخاب خواهند شد:

  1. انتخاب حداكثر 3 دستگاه از بين وزارتخانه‌ها و سازمان هاي مستقل زير نظر رئيس جمهور كه بالاترين امتياز يا بيشترين ميزان رشد امتياز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص‌هاي عمومي و اختصاصي(موضوع بندهاي الف و ب ماده 3 آيين­نامه اجرايي مواد 81 و 82 ق.م.خ.ك) كسب نمايند.
  2. انتخاب حداكثر 3 دستگاه از بين سازمان­ها، مؤسسات و شركت‌هاي دولتي كه بالاترين امتياز يا بيشترين ميزان رشد امتياز را نسبت به سال گذشته در مجموع دو بعد شاخص­هاي عمومي و اختصاصي(موضوع بندهاي الف و ب ماده 3 آيين­نامه اجرايي مواد 81 و 82 ق.م.خ.ك) كسب نمايند.
  3. انتخاب حداكثر (3) دستگاه از بين دستگاه­هاي اجرايي داراي تفاهم­نامه اجراي برنامه­هاي اصلاح نظام اداري با سازمان اداري و استخدامي كشور كه بيشترين ميزان تحقق اهداف دوساله را نسبت به ابتداي برنامه جامع اصلاح نظام اداري دوره دوم، كسب نمايند.
  4. انتخاب حداكثر (2) دستگاه از بين دستگاه­هاي اجرايي كه بالاترين امتياز يا بيشترين ميزان رشد امتياز را نسبت به سال گذشته در شاخص­هاي اختصاصي كسب نمايند.
  5. انتخاب دستگاه­هاي اجرايي برتر در محورهاي برنامه جامع اصلاح نظام اداري ‏- دوره دوم يا محورهاي خاص بر اساس اقدامات تخصصي دستگاه­هاي اجرايي.
  6. برگزاري مراسم ملي جشنواره شهيد رجايي با حضور رياست محترم جمهور به منظور تقدير از برگزيدگان.
 


استنادات قانوني برگزاري جشنواره شهيد رجايي سال1399

ارزيابي عملكرد دستگاه­هاي اجرايي با در نظر گرفتن مفاد فصل 11 قانون مديريت خدمات كشوري، آيين­نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري به شماره 4225‏/44327 تاريخ 14‏/1‏/1389، بخشنامه ارزيابي عملكرد سال 1398 به شماره 749977 تاريخ 28/12/1397و دستورالعمل امتيازدهي شاخص ­هاي عمومي ارزيابي عملكرد سال 1398، در قالب كميته­ هاي تخصصي كه در دبيرخانه ستاد مركزي جشنواره شهيدرجايي تشكيل مي‌شود انجام و گزارش نهايي براي انتخاب برگزيدگان به ستاد مركزي جشنواره شهيدرجايي ارائه خواهد شد.

اهداف برگزاري ساليانه جشنواره شهيد رجايي

به منظور شناسايي و تقدير از تلاشگران عرصه خدمت به نظام مقدس جمهوري اسلامي ‌و ملت شريف و بزرگوار ايران اسلامي و نهادينه‌كردن فرهنگ ارتقاء و بهبود عملكرد دستگاه‌هاي اجرايي در سطوح مختلف از طريق تقدير و تشويق آنها، به استناد آيين‌نامه اجرايي مواد 81 و 82 قانون مديريت خدمات كشوري (موضوع تصميم‌نامه شماره 4225‏‏/44327 تاريخ 14‏‏/1‏‏/1389، وزيران محترم عضو كميسيون امور اجتماعي و دولت الكترونيك) و دستورالعمل‌هاي اجرايي مربوط در خصوص ارزيابي عملكرد، بخشنامه جشنواره شهيدرجايي سالانه ابلاغ و جشنواره شهيد رجايي در سطح سطح ملي، دستگاهي و استاني برگزار مي شود.

 
J
I
K
A
B
Powered by Tetis PORTAL