معرفي

معرفي امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد

 

امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد يكي از قديمي‌ترين واحدهاي سازمان برنامه و بودجه كشور است كه به لحاظ سازماني زيرمجموعه معاونت امور اقتصادي و هماهنگي برنامه و بودجه سازمان برنامه و بودجه كشور است.

اين امور قبلاً در مراحل مختلف زماني تحت عناوين «دبيرخانه شوراي اقتصاد» و «امور كميسيون‌ها، دبيرخانه‌ها و شوراهاي اقتصادي» فعال بوده است. همزمان با عملياتي شدن سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي ابلاغي مقام معظم رهبري در سال 1392، اين امور به «امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد» تغيير عنوان داد و بر اين اساس علاوه بر وظايف قبلي، برنامه‌ها و فرآيندهاي اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي از طريق اين امور به تصويب ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي مي‌رسد. محورهاي اصلي فعاليت امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد شامل موارد زير است:

1- امور اقتصاد مقاومتي

2- دبيرخانه شوراي اقتصاد

3- دبيرخانه هيأت امناي صندوق توسعه ملي

4- مسئول تدوين و ناظر برنامه‌هاي توليد و اشتغال (موضوع تبصره 18 قانون بودجه)

5- دبيرخانه كميسيون ماده 23 قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)

 

وظايف تفصيلي امور اقتصاد مقاومتي و شوراي اقتصاد به شرح زير مي باشد:

 

1- امور اقتصاد مقاومتي

-برگزاري جلسات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

-برگزاري جلسات كميسيون ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

-تهيه و تدوين دستور جلسات و صورتجلسات كميسيون تخصصي ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

-تهيه، تدوين و ابلاغ دستور جلسات و صورتجلسات و مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

-تهيه و تدوين برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي اقتصاد مقاومتي و شاخص‌هاي ارزيابي، نظارت و ارزشيابي آنها با همكاري دستگاه هاي ذي‌ربط ملي و استاني و ارائه آنها به ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي.

-راهبري و پايش اجراي برنامه‌هاي اقتصاد مقاومتي در چارچوب مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

-تهيه گزارش‌هاي تلفيقي و تخصصي درخصوص عملكرد برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب اقتصاد مقاومتي

-راهبري سامانه نيپا (نظام يكپارچه پيشبرد و پايش اقتصاد مقاومتي)

-پايش و ارزيابي عملكرد اقتصاد مقاومتي دستگاه‌هاي ذي‌ربط ملي و استاني

-بررسي تخصصي گزارش‌ها، پيشنهادات، درخواست‌ها و مستندات دستگاه‌هاي اجرايي.

-همكاري در تهيه لوايح برنامه و بودجه و شركت در ستادهاي مربوطه.

-بررسي و اعلام نظر در زمينه مشكلات و مسايل واحدهاي سازمان با دستگاههاي اجرايي در زمينه مصوبات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

-مستندسازي قوانين، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آيين‌نامه‌ها، مشروح مذاكرات و صورتجلسات ستاد فرماندهي اقتصاد مقاومتي

 

2- دبيرخانه شوراي اقتصاد

- انجام امور دبيرخانه‌اي شوراي اقتصاد.

- دبيري در جلسات كميسيون تخصصي شوراي اقتصاد

- تهيه و تدوين دستور جلسات و صورتجلسات شوراي اقتصاد.

- همكاري و مشاركت با واحدهاي سازمان در تهيه گزارش نهايي به منظور طرح در شوراي اقتصاد و پيگيري آنها.

- تهيه و تدوين گزارش‌هاي تخصصي براي ارائه به شوراي اقتصاد.

-  دريافت و بررسي درخواست‌هاي واصله و تكميل اطلاعات اوليه به منظور ارائه به شوراي اقتصاد.

- بررسي تخصصي گزارش‌ها، پيشنهادات، درخواست‌ها و مستندات دستگاه‌هاي اجرايي.

- بررسي پيامدهاي مصوبات و تصميم‌گيري‌هاي شوراي بر متغيرهاي كلان اقتصادي به صورت سالانه، موردي و ارائه تحليل‌هاي لازم.

- تهيه ابلاغيه‌هاي مربوط به تصيمات متخذه در شوراي اقتصاد و پيگيري اجراي مصوبات.

- همكاري در تهيه لوايح برنامه و بودجه و شركت در ستادهاي مربوطه.

- نظارت و پايش

- بررسي و اعلام نظر در زمينه مشكلات و مسايل واحدهاي سازمان با دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه مصوبات شوراي اقتصاد.

- تهيه و تدوين مشروح مذاكرات و تنظيم مجموعه صورتجلسات شوراي اقتصاد و ارائه آن به مسئولين كشور حسب مورد.

- تهيه گزارش‌هاي تلفيقي درخصوص برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب شوراي اقتصاد.

- مستندسازي قوانين، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آيين نامه‌ها، مشروح مذاكرات و صورتجلسات شوراي اقتصاد.

 

3- دبيرخانه هيأت امناي صندوق توسعه ملي

- انجام امور دبيرخانه‌اي هيات امناي صندوق توسعه ملي.

- تهيه و تدوين دستور جلسات و صورتجلسات هيات امناي صندوق توسعه ملي

- تهيه و تدوين گزارش‌هاي تخصصي براي ارائه به هيأت امناي صندوق توسعه ملي در جهت راهبري صندوق توسعه ملي.

- بررسي پيشنهادهاي هيأت عامل صندوق توسعه ملي درخصوص شرايط و نحوه اعطاي تسهيلات براي توليد و سرمايه‌گذاري به بخش‌هاي خصوصي، تعاوني و عمومي غيردولتي با همكاري ساير واحدهاي سازمان و تهيه گزارش براي طرح در جلسه هيأت امناء.

-  دريافت و بررسي درخواست‌هاي واصله و تكميل اطلاعات اوليه به منظور ارايه به هيأت امناي صندوق توسعه ملي

- بررسي تخصصي گزارش‌ها، پيشنهادات، درخواست‌ها و مستندات دستگاه‌هاي اجرايي.

- تهيه ابلاغيه‌هاي مربوط به تصيمات متخذه در هيأت امناي صندوق توسعه ملي و پيگيري اجراي مصوبات.

- همكاري در تهيه تبصره‌هاي لوايح برنامه و بودجه و شركت در ستادهاي مربوطه.

- نظارت و پايش

- پيگيري اجراي مصوبات هيأت امناي صندوق توسعه ملي

- بررسي، تحليل و تهيه گزارش عملكرد صندوق توسعه ملي براي طرح در هيأت امناي صندوق توسعه ملي

- بررسي صورت‌هاي مالي، ارزي و ريالي و بودجه صندوق توسعه ملي

- بررسي و اعلام نظر در زمينه مشكلات و مسايل واحدهاي سازمان با دستگاه‌هاي اجرايي در زمينه مصوبات هيأت امناي صندوق توسعه ملي.

- تهيه گزارش‌هاي تلفيقي درخصوص برنامه‌ها، طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب هيأت امناي صندوق توسعه ملي

- مستندسازي قوانين، مقررات، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها، آيين نامه‌ها، مشروح مذاكرات و صورتجلسات صندوق توسعه ملي

 

4- تدوين و نظارت بر برنامه‌هاي توليد و اشتغال (موضوع تبصره 18 قانون بودجه)

- انجام امور دبيرخانه‌اي برنامه‌هاي توليد و اشتغال.

- بررسي برنامه‌هاي توليد و اشتغال پيشنهادي دستگاه‌هاي اجرايي.

- راهبري تدوين برنامه‌هاي توليد و اشتغال.

- راهبري تدوين دستورالعمل‌هاي اجرايي و نظارتي برنامه‌هاي توليد و اشتغال.

- رصد و پايش اجراي برنامه‌هاي توليد و اشتغال مورد تفاهم.

- اعلام نظر و پيگيري در مورد ابلاغ و تخصيص اعتبار برنامه‌هاي توليد و اشتغال مورد تفاهم.

- بررسي و تجزيه و تحليل گزارش پيشرفت برنامه‌هاي توليد و اشتغال مورد تفاهم.

- تهيه گزارش عملكرد اجراي برنامه‌هاي توليد و اشتغال مورد تفاهم.

- مستندسازي برنامه‌هاي توليد و اشتغال، تفاهم‌نامه‌هاي في‌مابين سازمان و ساير دستگاه‌هاي اجرايي، دستورالعمل‌هاي اجرايي و نظارتي.

- شناسايي موانع و مشكلات پيش‌روي اجراي برنامه‌هاي توليد و اشتغال مورد تفاهم.

- تهيه پيش‌نويس بند «الف» تبصره (18) قانون بودجه سال 1398 كل كشور.

 

5- دبيرخانه كميسيون ماده 23

- انجام امور دبيرخانه‌اي كميسيون ماده (23) موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- ابلاغيه شماره 700671 مورخ1395/6/7

- تهيه و تدوين دستور جلسات و صورتجلسات كميسيون ماده (23) موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- ابلاغيه شماره 700671 مورخ1395/6/7

-  دريافت و بررسي گزارش‌ها، پيشنهادات و مستندات واصله از دستگاه‌هاي اجرايي به منظور ارائه به كميسيون ماده (23) موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- ابلاغيه شماره 700671 مورخ1395/6/7

- همكاري و مشاركت با واحدهاي سازمان در تهيه گزارش نهايي به منظور طرح در كميسيون ماده (23) موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- ابلاغيه شماره 700671 مورخ 1395/6/7

- تهيه ابلاغيه‌هاي مربوط به تصميمات متخذه در كميسيون ماده (23) موضوع دستورالعمل اجرايي ماده(23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- ابلاغيه شماره 700671 مورخ 1395/6/7

- تهيه گزارش‌هاي تلفيقي درخصوص طرح‌ها و پروژه‌هاي مصوب كميسيون ماده (23) موضوع دستورالعمل اجرايي ماده (23) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (2)- ابلاغيه شماره 700671 مورخ1395/6/7

تمامي حقوق اين سايت متعلق به سازمان برنامه و بودجه كشور بوده و استفاده از  مطالب آن با ذكر منبع بلامانع است.
Powered by Tetis PORTAL