قانون برنامه چهارماسناد پشتيبان برنامه چهارم
مباني نظري برنامه چهارم توسعه (جلد اول)
متذكر مي‌شود، وجود گزارشها و مقالات مندرج در اين مجموعه كه ديدگاه هاي كارشناسي را در زمينه‌هاي مختلف ارائه كرده‌است به اين معني نيست كه تماماً مورد تأييد دستگاه برنامه‌ريزي كشور باشد،بلكه اسنادي است كه به عنوان مطالعات پايه و پشتيبان مورد بررسي و پالايش قرارگرفته و اسناد نهايي پس از انجام بررسي‌ها، در شوراهاي برنامه‌ريزي و نهادهاي تصميم‌گيري تنظيم و تدوين شده است.


نظارت بر عملكرد برنامه چهارم


Powered by Tetis PORTAL