دوشنبه 25 تير 1397 16:29:02

9 دي 1396 16:41:25
درآمد كمتر از 700 هزار تومان شرط پرداخت يارانه نقدي نيست

 

مركز اطلاع رساني، روابط عمومي و امور بين الملل سازمان برنامه و بودجه كشور خبر برخي رسانه ها در خصوص تعيين سقف درامد هفتصد هزار تومان براي دريافت يارانه نقدي را تكذيب كرد.
به گزارش اين مركز، دولت در لايحه بودجه سال 1397 برنامه معطوف كردن يارانه هاي نقدي به گروه هاي هدف را پيشنهاد كرده است. براي اين منظور تا كنون گروه هاي زير، فارغ از ميزان درآمدهايشان، مشمول دريافت يارانه نقدي شناخته شده اند.

  •  مدد جويان كميته امام (ره)
  • مددجويان سازمان بهزيستي
  • زنان سرپرستان خانوار
  • افراد ساكن در دهستان هاي با ضريب 6و 7و 8و 9
  • بيماران خاص
  • عشاير
  • بازنشستگان
  • ايثارگران
  • ساير گروه هاي نيازمند (شامل كارگران ساختماني، قاليبافان، صيادان، خادمان مساجد، باربران و ...)

طبق اين پيشنهاد اولاً شناسايي گروه هاي مستحق دريافت يارانه نقدي تكميل نشده است و بانك هاي اطلاعاتي در اختيار دولت موظف به تكميل اطلاعات و تدقيق آنها در سال 1397 خواهند بود. ثانياً ساير افراد كه نهايتاً در زمره گروه هاي مشمول دريافت يارانه نقدي قرار نمي گيرند، حق اعتراض و اثبات نيازمند بودن خود را خواهند داشت.
 نكته اساسي اين است كه تحت اين برنامه تنها يارانه نقدي افرادي كه مستحق دريافت يارانه نقدي شناسايي نشده و در فرآيند راست آزمايي نيز مشخص شود كه شرايط دريافت يارانه نقدي را ندارند، حذف خواهد شد.
همچنين  منابع حاصل از حذف يارانه نقدي اين افراد صرف افزايش مستمري پرداختي و برقرار شدن مستمري جديد براي نيازمنداني خواهد شد كه تا كنون هيچ مستمري از نهادهاي حمايتي كشور دريافت نمي كردند. در شرايط كنوني ميانگين پرداختي مستمري به خانوارهاي تحت پوشش كميته امداد امام (ره) و سازمان بهزيستي كشور حدود 350 هزار تومان در ماه است. دولت مي خواهد در گام نخست از محل منابع حاصل از حذف يارانه بگيران متمكن خانوارهايي را كه زير اين خط مستمري درآمد دارند را تحت پوشش قرار دهد و مابه التفاوت كسري درآمد آنها را تا سقف مستمري دريافتي خانوارهاي تحت پوشش نهادهاي حمايتي جبران كند.
دولت بر اساس اطلاعات بودجه خانوارهاي شهري و روستايي كشور مركز آمار ايران، برآورد نموده است كه 700 هزار خانوار مي توانند متقاضي دريافت اين مابه التفاوت باشند.


Powered by Tetis PORTAL