شنبه 26 آبان 1397 19:16:45

22 خرداد 1397 8:53:11
رئيس سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد اعلام كرد:
رﻓﻊ رﮐﻮد از واﺣﺪ ﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي با اجراي سند اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ

رئيس سازمان مديريت و برنامه‌‌ريزي استان كهگيلويه و بويراحمد گفت: سند‌ اﻗﺗﺻﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺗﯽ اﺳﺗﺎن كهگيلويه و بويراحمد ﺑراي سال‌هاي مختلف تدوين ﺷده اﺳت.

به گزارش‌ مركز اطلاع‌رساني،‌ روابط‌عمومي و اموربين‌الملل سازمان برنامه و بودجه كشور، ﺣﺴﻦ ﻧﻮروزي افزود: رﻫﺒﺮ ﻣﻌﻈﻢ اﻧﻘﻼب ﺳﺎلﻫﺎي 1395، 1396 و 1397 را ﺑﺎ ﻧﺎم اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، اﻗﺪام و ﻋﻤﻞ، اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ، ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﺷﺘﻐﺎل و ﺣﻤﺎﯾﺖ از ﮐﺎﻻي اﯾﺮاﻧﯽ، ﻧﺎﻣﮕﺬاري ﮐﺮده‌اﻧﺪ. ما ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎي ﺧﻮدﻣﺎن را در اﯾﻦ ﭼﺎرﭼﻮب ﺗﻌﺮﯾﻒ كرده و ﺳﻪ ﺳﺮﻓﺼﻞ ﮐﻠﯽ را در اﯾﻦ اﺳﺘﺎن دﻧﺒﺎل ﺧﻮاﻫﯿﻢ ﮐﺮد.

وي گفت: ﺑﺮ اﺳﺎس اﯾﻦ ﺳﻨﺪ، ﺳﻪ ﻣﻮﺿﻮع را ﻣﺤﻮر اقدام‌هاي ﺧﻮد ﻗﺮار دادﯾﻢ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ رﻓﻊ رﮐﻮد از واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي، واﮔﺬاري ﻃﺮحﻫﺎي ﻋﻤﺮاﻧﯽ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺧﺼﻮﺻﯽ و ﺗﻌﺮﯾﻒ ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎد ﻣﻘﺎوﻣﺘﯽ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن مي‌شود و در اين راستا ﺗﻼش ﺷﺪه در ﺗﺨﺼﯿﺺ اﻋﺘﺒﺎرات ﺟﻬﺖﮔﯿﺮي ﺑﻪ ﺳﻤﺖ اﯾﻦ ﭘﺮوژهﻫﺎ ﺑﺎﺷﺪ.

نوروزي از ﺗﻬﯿﻪ ﺳﻨﺪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ و ﺳﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﺳﺘﺎن به عنوان دو اقدام اصلي نام برد كه بايد طي ﺳﺎل‌ﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ دركهگيلويه و بويراحمد اجرايي شود.

وي اﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮد: ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻘﻮﯾﺖ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌ﻣﺤﻮري و ﻧﻈﺎرت‌ﭘﺬﯾﺮي ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ دﺳﺘﮕﺎه‌هاي اﺟﺮاﯾﯽ، پس از ﺗﺪوﯾﻦ سند ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ، ﺳﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ ﻧﯿﺰ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن ﺗﺪوﯾﻦ شد و در ﺟﻠﺴﺎت ﺷﻮراي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰي و ﺗﻮﺳﻌﻪ، ﻋﻤﻠﮑﺮد دﺳﺘﮕﺎه‌ها‌ ﭘﺎﯾﺶ و رﺻﺪ ﻣﯽشوند.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي استان كهگيلويه و بويراحمد در ادامه گفت: در ﺳﻨﺪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﺮان ﮐﻼن، راﻫﺒﺮدﻫﺎ و ﭘﯿﻮﺳﺖ‌ﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ دﺳﺘﮕﺎه‌ها تعريف شد، اﻣﺎ در ﺳﻨﺪﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ و اﺟﺮاﯾﯽ با ذكر جزييات مقرر شد تا دﺳﺘﮕﺎهﻫﺎي اﺟﺮاﯾﯽ مشخص كنند طي ﺳﺎلﻫﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺷﺸﻢ بايد ﭼﻪ اﻫﺪاف ﮐﻤﯽ و ﮐﯿﻔﯽ را دﻧﺒﺎل كنند و ﭼﻪ ﭘﺮوژهﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي و ﻋﻤﺮاﻧﯽ را ﻣﯽﺧﻮاﻫﻨﺪ اﻧﺠﺎم دﻫﻨﺪ.

نوروزي ﺑﺎ ﺑﯿﺎن اﯾﻨﮑﻪ در ﺳﻨﺪ اﺟﺮاﯾﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯽﮔﻮﯾﯽ ﺑﺴﻨﺪه ﻧﻤﯽشود، اﻇﻬﺎر داﺷﺖ:به عنوان مثال؛ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش اﻋﻼم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ ﻗﺮار اﺳﺖ ﻧﺮخ ﺑﯽﺳﻮادي اﺳﺘﺎن را ﻃﯽ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ از  B به A كاهش دهد، در ﺳﻨﺪ ﺗﻔﺼﯿﻠﯽ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺪف ﮔﺬاري ﻣﯽ ﺷﻮد، اﻣﺎ در ﺳﻨﺪ ﻋﻤﻠﯿﺎﺗﯽ آﻣﻮزش و ﭘﺮورش ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﺟﺰء ﺗﺸﺮﯾﺢ كند ﮐﻪ در ﮐﺪام ﻣﻨﻄﻘﻪ و در ﮐﺪام ﺑﺨﺶ ﭼﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﭘﺮوژه ﻫﺎﯾﯽ را ﺑﺎ ﭼﻪ ﺣﺠﻢ ﻋﻤﻠﯿﺎت  و ﮐﺪام ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﯽ ﺑﺎﯾﺴﺖ براي اين امر، اﺟﺮا كند.

اﯾﻦ مقام ﻣﺴﺌﻮل با اشاره  ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻨﯽ اﺳﺘﺎن ﮔﻔﺖ: ﺑﻪ دﻟﯿﻞ اﻧﺤﻼل ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ‌رﯾﺰي، در ﻣﻘﻄﻌﯽ ﻃﺮح آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿن اﺳﺘﺎن ﻋﻘﺐ اﻓﺘﺎد، اﻣﺎ سال گذشته ﺿﻤﻦ ﺗﮑﻤﯿﻞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﯾﻦ ﻃﺮح در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن، ﮔﺰارش ﻧﻬﺎﯾﯽ آﻣﺎﯾﺶ براي ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺑﻪ ﺳﺎزﻣﺎن برنامه و بودجه ﮐﺸﻮر ارﺳﺎل شد  و ﭘﺲ از ﺑﺮرﺳﯽ آن در ﮐﻤﯿﺘﻪ ﺗﺨﺼﯿﺺ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻮدﺟﻪ ﮐﺸﻮر،  هم‌اكنون در ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﻮراي ﻋﺎﻟﯽ آﻣﺎﯾﺶ قرار دارد.

همچنين ﺳﻨﺘﺰ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻣﺎﯾﺶ اﺳﺘﺎن و ﻣﻨﻄﻘﻪ 5 (ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺎن‌ﻫﺎي ﻓﺎرس، ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮐﻬﮕﯿﻠﻮﯾﻪ و ﺑﻮﯾﺮاﺣﻤﺪ) ﻧﯿﺰ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه اﺳﺖ.

رﺋﯿﺲ ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ و ﺑﺮﻧﺎﻣﻪرﯾﺰي استان كهگيلويه و بويراحمد تصريح كرد: در ﺳﺎل 1396ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ200 ﻣﯿﻠﯿﺎرد ﺗﻮﻣﺎن ﺗﺴﻬﯿﻼت اشتغال ﺑﻪ واﺣﺪﻫﺎي ﺗﻮﻟﯿﺪي اﺳﺘﺎن ﭘﺮداﺧﺖ ﺷﺪ ﮐﻪ ﺣﺎﺻﻞ اﻗﺪاﻣﺎت اﺷﺘﻐﺎﻟﺰاﯾﯽ دوﻟﺖ در ﺳﻄﺢ اﺳﺘﺎن بود و نتيجه‌ آن ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري اﺳﺘﺎن ﺑﻪ رقم 12.8درﺻﺪ در ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ. اين امر ﻣﻮﺟﺐ شد تا اﺳﺘﺎن كهگيلويه و بويراحمد ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﮐﺎﻫﺶ ﻧﺮخ ﺑﯿﮑﺎري  را در ﺳﺎل 1396 در ﻣﻘﺎﯾﺴﻪ ﺑﺎ ساير اﺳﺘﺎن ﻫﺎ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

Powered by Tetis PORTAL