خدمات الكترونيك

عبارت جستجو
1399/7/149909970906010866 - ابطال بخشنامه‌ي شماره ۱۱۰۴۰؍۲۴۳؍د مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۸ سازمان امور مالياتي كشور
1399/7/149909970906010868.869 - ابطال بخشنامه ۶۹۶۴۸۸ مورخ ۳۰؍۱۱؍۱۳۹۸ سازمان برنامه و بودجه كشور​
1399/7/149909970906010865 - ابطال نامه شماره ۳۸۷۸۶۵ – ۲۴؍۷؍۹۷ سازمان اداري و استخدامي كشور و ابطال بخشنامه شماره ۳۲؍۷۱۰ – ۱۲؍۹؍۹۷ وزارت آموزش و پرورش​
1399/7/149909970906010867 - ابطال اطلاعيه آزمون استخدامي كاركنان اداري قوه قضاييه در سال ۱۳۹۶​
1399/7/149909970906010866 - ابطال بخشنامه‌ي شماره ۱۱۰۴۰؍۲۴۳؍د مورخ ۱؍۳؍۱۳۹۸ سازمان امور مالياتي كشور
1399/7/149909970906010873.5 - ابطال مصوبه شماره ۱۱۸۵۰۱/ت ۵۵۷۲۴ مورخ 98/9/17 هيأت وزيران
1399/7/8849 - وحدت رويه حذف سوابق بيمه شده متوفي توسط سازمان تامين اجتماعي بعد از گذشت 6 ماده
1399/7/8849 - وحدت رويه حذف سوابق بيمه شده متوفي توسط سازمان تامين اجتماعي بعد از گذشت 6 ماده
1399/7/8853.4 - ابطال آيين نامه استخدامي كاركنان شهرداري هاي كشور موضوع تصويب نامه شماره ۶۴۰۱۸؍ت۲۵۳۴۲-۱۴؍۱۲؍۱۳۸۱ هيأت وزيران
1399/7/8852 - ابطال بخشنامه شماره ۴۳۲۳۸؍۹۱؍۲۲۰-۲۸؍۱۱؍۱۳۹۱ معاونت راهبردي منابع انساني معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور موضوع فوق العاده سختي شرايط كار و كار در محيط هاي غير متعارف پست هاي سازماني سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور و نامه شماره ۸۰۹۲۲۸-۵؍۸؍۱۳۹۵ معاونت نوسازي اداري سازمان اداري و استخدامي كشور موضوع امتياز فوق العاده شرايط سختي كار، شرايط محيط كار پست هاي سازماني سازمان ملي استاندارد

آرا اداري و استخدامي ديوان عدالت اداري

Powered by Tetis PORTAL